En faglige veileder gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er i prinsippet å regne som anbefalinger og råd. Veiledere skal være et hjelpemiddel i de avveininger fagpersoner må gjøre for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i behandlingstilbudet. De er ikke rettslig bindende, men kan langt på vei være styrende for de valg som tas. Ved å følge rådene i en veileder, vil kravet om faglig forsvarlighet i lovverket oppfylles. Dersom man velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra rådene i en veileder, bør dette dokumenteres og begrunnes.

Intensjonen med å utarbeide en veileder for diagnostisering og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse - AD/HD (senere forkortet AD/HD) er at veilederen skal være til faglig hjelp og bidra til at personer som har behov, kan få adekvat behandling. Mange vil ha behov for behandling med sentralstimulerende legemidler eller atomoksetin. Bruk av sentralstimulerende legemidler reguleres av Forskrift om narkotika.1 Sosial- og helsedirektoratet har erstattet tidligere regelverk med et forenklet og mer helhetlig regelverk. Nytt regelverk trådte i kraft 1. mai 2005, vedlegg 1. Det er lagt spesiell vekt på at pasienter som trenger legemiddelbehandling, skal få tilbud om dette, og at kravet til forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler skal ivaretas. Krav om forsvarlig virksomhet er hjemlet i helsepersonelloven.

Les resten på SHdirs egne nettside i veilederen. (PDF format)

Les om programmet Minnelek som kan trene arbeidsminnet her.

Intensjonen med å utarbeide en veileder for diagnostisering og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse - AD/HD (senere forkortet AD/HD) er at veilederen skal være til faglig hjelp og bidra til at personer som har behov, kan få adekvat behandling. Mange vil ha behov for behandling med sentralstimulerende legemidler eller atomoksetin. Bruk av sentralstimulerende legemidler reguleres av Forskrift om narkotika.1 Sosial- og helsedirektoratet har erstattet tidligere regelverk med et forenklet og mer helhetlig regelverk. Nytt regelverk trådte i kraft 1. mai 2005, vedlegg 1. Det er lagt spesiell vekt på at pasienter som trenger legemiddelbehandling, skal få tilbud om dette, og at kravet til forsvarlig bruk av sentralstimulerende legemidler skal ivaretas. Krav om forsvarlig virksomhet er hjemlet i helsepersonelloven.
Les resten på SHdirs egne nettside i veilederen. (PDF format)
Les om programmet Minnelek som kan trene arbeidsminnet her.